En modern klassiker

Nya bostäder på historisk fabriksmark i Majorna

Välkommen till Fixfabriken


På platsen där fabriken med samma namn brukade ligga, växer bostadsområdet Fixfabriken fram. Två kvarter byggs av Balder: Bränneriet och Glasbruket. Två byggs av HSB: Sannaparken och Spanjoletten. Tillsammans tillför de 500 nya bostäder till Majorna.

Nyheter


22 september 2021

Inflytt och årsdag

Ny milstolpe nådd – inflyttningen i Bränneriet har börjat!

En historisk tillbakablick


På Bruksgatan i Majorna har Fixfabrikens neonskylt 
varit ett landmärke sedan den restes år 1950. 
Nu får den istället leva vidare i det nya bostadsområdet. Men att bo här är inget nytt. 
Det har folk gjort sedan stenåldern.

Utforska området


Karta
1 HSB: Spanjoletten

Välkommen till ett av HSB:s kvarter i Fixfabriken

Här planerar vi för cirka 125 nya bostäder.
Säljstartades i slutet av 2021. Preliminär inflyttning 2023/2024.

Läs mer på projektets hemsida.

HSB: Spanjoletten
2 HSB: Brf Sannaparken

Välkommen till ett av HSB:s kvarter i Fixfabriken

Här bygger vi 135 nya bostäder om 1–5 rum och kök. Projektet är slutsålt och preliminär inflyttning beräknas till 2022.

Läs mer på projektets hemsida.

HSB: Brf Sannaparken
3 Balder: Bränneriet

Välkommen till ett av Balders kvarter i Fixfabriken

134 lägenheter om 1–4 rum och kök.
Slutsålt och inflyttning färdig 2021.

Läs mer på projektets hemsida.

Balder: Bränneriet
4 Balder: Glasbruket

Välkommen till ett av Balders kvarter i Fixfabriken

Här planerar vi för ca 145 lägenheter om 1-4 rum och kök. Projektet är slutsålt och inflyttning planeras till våren 2023.

Läs mer på Balders webb.

Balder: Glasbruket
5 Bussgaraget

Här planeras för sex bostadskvarter som anvisas av Det första, kvarter 5, är markanvisat till F O Peterson & Söner Byggnads AB.

Läs mer om markanvisningen på stadens webb.

6 Skola & äldreboende

Där det tidigare låg en verkstad planerar Hemsö att uppföra en skola och ett äldreboende.

7 Förskolan

Här skapas en byggrätt som ger Kennedygatans förskola möjlighet att på sikt byggas ut och kompletteras med serviceboende.

Ännu finns inga beslut om när kommunen kommer att nyttja byggrätten och utöka förskolan/boendet.

8 Parkeringshuset

Vid Karl Johansgatan planeras ett parkeringshus med ungefär 150 p-platser och verksamheter i bottenplan. Parkeringshuset kommer att färdigställas i samband med byggandet av Bussgaraget.

9 Sannaparken & idrottsområdet

Sannaparken bevaras och rustas upp. Sandarna BK:s klubbstuga flyttas inom området och verksamheten fortsätter på konstgräsplanen.

Livet kring Fixfabriken


Jannika Wirstad

”I Fixfabrikens historia finns mycket att ta fasta på när vi utformar gårdsmiljön.”

Jannika Wirstad Arkitekt och landskapare, what! arkitektur

Projektets tidplan


09–11

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Detta hände 2009–2011

Fastighets AB Balder och HSB Göteborg sneglar på Fixfabriken och tänker att ”här skulle man kunna bygga bostäder”. Man kontaktar ASSA som äger Fixfabriken. Det visar sig att de är på jakt efter mer moderna och funktionella lokaler. Förstudier och samarbeten påbörjas.

Detta hände under 2012

Fastighets AB Balder och HSB Göteborg köper Fixfabriken och ansöker om planändring från industri till bostäder.

Byggnadsnämnden uppdrar åt Stadsbyggnadskontoret att ta fram ett program för detaljplan för området.

Detta hände under 2013

Planprogrammet tas fram av kommunen och i det formuleras utgångspunkter och mål som blir vägledande för den fortsatta planeringen.

Detta hände under 2014

Arbetet med planprogrammet fortsätter. Vi på HSB och Balder håller flera dialogträffar med olika grupper för att lära oss mer om området och förädla idéerna om vad vi vill bygga.

Detta hände under 2015

Detaljplaneprogrammet ställs ut för samråd. HSB och Balder fortsätter med öppet hus och dialogträffar i projektlokalen på Karl Johangatan. Projektidén fortsätter att utvecklas.

ASSA flyttar ut ur Fixfabriken.

Detta hände under 2016

Programmet för Fixfabriksområdet godkänns och detaljplanearbetet pågår under hela året. Vi gör en första miljösanering i en del av Fixfabriken och hyr sedan ut hela fabriken. Verkstäder, ateljéer och föreningar flyttar in.

Undersökningar avseende geoteknik, arkeologi, markmiljö, luft, buller o.s.v. pågår under hela året.

Detta hände under 2017

Strax före jul 2016 tar Byggnadsnämnden beslut om att ställa ut förslag till detaljplan på samråd.

Samrådet hålls under januari–februari. De inkomna synpunkterna bearbetas och ritningar och beskrivningar förfinas. Som ett led i BoStad2021-arbetet pågår flera processer parallellt, så intensivt arbete med bygglovshandlingar på de två första kvarteren pågår också under våren.

Under sommaren är det dags för granskning och alla handlingar ställs ut för allmänhet och intressenter. Samtidigt pågår arkeologiska undersökningar inom området.

Januari–februari: Plansamråd
Året inleds med plansamråd. Stadsbyggnadskontoret håller informationsmöte på biblioteket på Chapmans torg. HSB och Balder håller öppet hus i projektlokalen på Karl Johansgatan. Många är intresserade, tittar, läser och lämnar synpunkter. Men framför allt är det många som undrar när vi ska börja bygga …

Midsommar–augusti: Granskning
Dagarna före midsommar tog Byggnadsnämnden beslut om att ställa ut planförslaget för granskning. Från den 5 juli till den 22 augusti finns alla handlingar tillgängliga på Stadsbyggnadskontoret, Majornas bibliotek och i Balder och HSBs projektlokal.

Midsommar–augusti: Arkeologisk undersökning
Fixfabriken ligger vid gränsen av en känd fornlämning. Arkeologerna undersöker om det kan finnas fynd inom området som inte tagits om hand vid tidigare utgrävningar.

November: Godkännande i Byggnadsnämnden
Efter sammanställning och bearbetning utifrån synpunkter under granskningen lämnas detaljplanen för godkännande i Byggnadsnämnden.

Detta hände under 2018

Detaljplanen är klar för antagande i Byggnadsnämnden och Kommunfullmäktige.

Parallellt med detaljplanearbetet har HSB och Balder sökt rivningslov och tagit fram bygglovshandlingar. Så snart vi får rivningslov påbörjar vi arbetet med att riva industribyggnaden och sanera marken.

Januari: Arkeologisk undersökning
För att ge arkeologerna ytterligare åtkomst rivs en mindre del av Fixfabriken för den sista delen av den arkeologiska undersökningen.

Vår: Detaljplanen i Byggnadsnämnden
Om inget oväntat händer så kan detaljplanen godkännas i Byggnadsnämnden under våren och först därefter antas i Kommunfullmäktige.

Sommar: Detaljplanen antas
Detaljplanen antas i Kommunfullmäktige under sommaren och vinner laga kraft tre veckor senare.

Sommar: Rivning startar
Rivningen av hela byggnaden, förutom den kontorslokal som ska bevaras, startar under sommaren.

Detta händer under 2019

Rivningen av de gamla fabrikslokalerna pågår under hela våren.

Parallellt utförs en gedigen arkeologisk undersökning av den gamla Sandarnaboplatsen.

Bostäderna i Fixfabrikens två första kvarter, Bränneriet och Sannaparken, släpps till försäljning och den 23 september tas ett symboliskt första spadtag för att markera att bygget officiellt är igång.

Vår: Rivning
Rivningen av den gamla byggnaden, förutom den kontorslokal som ska bevaras, pågår under våren.

Vår: Arkeologisk utgrävning
Sandarnaboplatsen är en välkänd fornlämning som nu undersöks en extra gång.

Vår: Säljstart Bränneriet
De första bostäderna i kvarteret Bränneriet säljstartas.

September: Första spadtaget
För att markera att vi nu gått över i byggskedet, tas ett första symboliskt spadtag för Fixfabriken.

Vinter: Säljstart Sannaparken
Under vintern säljstartar Sannaparken.

2020 präglas av byggkranar och full rulle på bygget. De första två kvarteren: Bränneriet och Sannaparken, tar form på höjden.

Vår: Säljstart av Glasbruket
Under våren släpps bostäderna i Glasbruket till försäljning.

På byggplatsen råder det full aktivitet. Först ut att färdigställas blir Bränneriet och efter det följer Sannaparken. I september når projektet en viktig milstolpe när de första inflyttningarna i Bränneriet sker.

Glasbruket börjar ta form på höjden och i och med att Spanjoletten säljstartas så är alla fyra kvarter ute på bostadsmarknaden.