Detta är på gång runt Fixfabriken

Vi berättar ofta och gärna om planerna för våra fyra bostadskvarter. Men de är inte de enda nya inslagen vid den gamla fabrikstomten. Här går vi igenom vad som är planerat i området som helhet.

Allt är inte spikat ännu, men detaljplanen* som vann laga kraft i slutet av förra året rymmer ändå en hel del information om vad vi kan vänta oss på de olika tomterna runt Fixfabriken. Det här vet vi i nuläget.

Visionsbild av Ostindiegatan, framtagen av Okidoki Arkitekter.

Sannaparken

Granne med Fixfabriken är och förblir Sannaparken. En oas i Majorna, perfekt för picknick på sommaren och för pulkaåkning på vintern. Parken lämnas i stort sett utanför detaljplanen, men en sak som nämns särskilt är att BK Sandarnas klubbstuga får en ny placering så att den hänger ihop med fotbollsplanen. En ny gångväg dras mellan nya Fixfabriken och parkområdet. Från kommunens håll planerar man också att utveckla den befintliga lekplatsen i parken med en aktivitetsyta i form av ett utegym.

Bostäder istället för bussgarage

På platsen där ett gammalt bussgarage står idag ska det byggas sex kvarter med ca 600–700 bostäder. Kommunen äger marken och kommer att gå ut med en markanvisning runt årsskiftet 2019/20. Det betyder att olika byggherrar får chansen att köpa fastigheter i området för att bygga bostäder där. Här kan olika upplåtelseformer bli aktuella och hur stor andel som blir hyres- respektive bostadsrätter kommer att stå klart när markanvisningsplanen är klar. Skalan på husen kommer att variera mellan 3–4 våningar med inlag av högre delar med 6–7 våningar. Planen säger också att alla fasader som syns från gatan ska vara i tegel.

Nytt parkeringshus

På Karl Johansgatans norra sida kommer ett nytt parkeringshus att uppföras, i första hand tänkt som en resurs för de boende i de sex bussgarage-kvarteren. Här görs plats för ca 150 bilar och detaljplanen tillåter dessutom verksamhetslokaler för ”småindustri som kan kan utgöra kompletterande service”.

Visionsbild av Karl Johansgatan, framtagen av Okidoki Arkitekter.

Grundskola och äldreboende

I planområdets sydvästra del finns en tomt som är tänkt att rymma en ny F–6-skola. En del av byggnaden ska också kunna användas till ett äldreboende. Hur stor del det i så fall blir styrs av vilka behov som finns i staden och av hur uteytorna kan anpassas efter de olika verksamheterna.

Möjlig ny förskola

Den nya detaljplanen öppnar upp för möjligheten att uppföra en ny byggnad utmed Kennedygatan, där det idag redan ligger en förskola. Den nya byggnaden skulle ge större utrymme åt förskoleverksamheten och dessutom kunna rymma ett boende med särskild service. Här finns än så länge inga konkreta planer, bara en juridisk möjlighet att bygga.

*Vad är en detaljplan?

En detaljplan reglerar hur mark- och vattenområden får användas inom en avgränsad geografisk plats. Kommunerna ansvarar för att arbeta fram detaljplaner och processen ska gå till på ett demokratiskt och rättssäkert sätt. När en detaljplan vunnit laga kraft är den ett styrdokument som bygglovsansökningar sedan kan prövas mot.

Vidare läsning och länkar till planhandlingarna hittar du på Göteborgs Stads stadsutvecklingswebb.

Utforska området


Karta
1 HSB: Spanjoletten

Välkommen till ett av HSB:s kvarter i Fixfabriken

Här planerar vi för cirka 125 nya bostäder.
Säljstartades i slutet av 2021. Preliminär inflyttning 2023/2024.

Läs mer på projektets hemsida.

HSB: Spanjoletten
2 HSB: Brf Sannaparken

Välkommen till ett av HSB:s kvarter i Fixfabriken

Här bygger vi 135 nya bostäder om 1–5 rum och kök. Projektet är slutsålt och preliminär inflyttning beräknas till 2022.

Läs mer på projektets hemsida.

HSB: Brf Sannaparken
3 Balder: Bränneriet

Välkommen till ett av Balders kvarter i Fixfabriken

134 lägenheter om 1–4 rum och kök.
Slutsålt och inflyttning färdig 2021.

Läs mer på projektets hemsida.

Balder: Bränneriet
4 Balder: Glasbruket

Välkommen till ett av Balders kvarter i Fixfabriken

Här planerar vi för ca 145 lägenheter om 1-4 rum och kök. Projektet är slutsålt och inflyttning planeras till våren 2023.

Läs mer på Balders webb.

Balder: Glasbruket
5 Bussgaraget

Här planeras för sex bostadskvarter som anvisas av Det första, kvarter 5, är markanvisat till F O Peterson & Söner Byggnads AB.

Läs mer om markanvisningen på stadens webb.

6 Skola & äldreboende

Där det tidigare låg en verkstad planerar Hemsö att uppföra en skola och ett äldreboende.

7 Förskolan

Här skapas en byggrätt som ger Kennedygatans förskola möjlighet att på sikt byggas ut och kompletteras med serviceboende.

Ännu finns inga beslut om när kommunen kommer att nyttja byggrätten och utöka förskolan/boendet.

8 Parkeringshuset

Vid Karl Johansgatan planeras ett parkeringshus med ungefär 150 p-platser och verksamheter i bottenplan. Parkeringshuset kommer att färdigställas i samband med byggandet av Bussgaraget.

9 Sannaparken & idrottsområdet

Sannaparken bevaras och rustas upp. Sandarna BK:s klubbstuga flyttas inom området och verksamheten fortsätter på konstgräsplanen.

Läs också